آمار تورم در ساختمان سازی در ایران

بررسی رشد متغیرهای ساختمان سازی در ایران

در زمستان سال 99، هزینه های ساختمان سازی در ایران بیش از سه برابر شد. این در حالیست که دستمزد نیروی کار به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر، افزایشی نداشت. بلکه روند کاهشی پیدا کرده است. از پاییز سال 99، دستمزد کارگر ساده، 3.6 درصد کمتر شده است. ولی آمار، تورم 200 درصدی هزینه های ساختمان سازی را نشان می دهد.

مطالعه بیشتر